Loading...
Varovanje tajnih podatkov2018-09-26T16:16:43+00:00

Varovanje tajnih podatkov

Zakon o tajnih podatkih (ZTP) določa skupne osnove enotnega sistema določanja, varovanja in dostopa do tajnih podatkov z delovnega področja državnih organov Republike Slovenije, ki se nanašajo na javno varnost, obrambo, zunanje zadeve ali obveščevalno in varnostno dejavnost države, ter prenehanja tajnosti takšnih podatkov.

ZTP tajni podatek opredeljuje kot dejstvo ali sredstvo z delovnega področja organa, ki je tako pomembno, da bi z njegovim razkritjem nepoklicani osebi nastale, ali bi očitno lahko nastale škodljive posledice za varnost države ali za njene politične ali gospodarske koristi in se nanaša na javno varnost, obrambo, zunanje zadeve ali obveščevalno in varnostno dejavnost države, in ki je v skladu z ZTP zakonom določeno in označeno za tajno.

Po ZTP morajo ravnati državni organi, organi lokalnih skupnosti, nosilci javnih pooblastil ter drugi organi, gospodarske družbe in organizacije (vse naštete ZTP imenuje: organi), ki pri izvajanju zakonsko določenih nalog pridobijo ali razpolagajo s tajnimi podatki, ter posamezniki v teh organih. Po ZTP morajo ravnati tudi dobavitelji, izvajalci gradenj ali izvajalci storitev (vse naštete ZTP imenuje: organizacije), ki se jim tajni podatki posredujejo zaradi izvršitve naročil organa.

Podatek določi za tajnega, ob pogojih in na način, določenih z ZTP, pooblaščena oseba. Vsak tajni podatek oziroma vsak dokument, ki vsebuje tajne podatke, mora biti označen s stopnjo tajnosti in s podatki o organu, če to že sicer ni razvidno. Pravico dostopa do tajnih podatkov imajo samo tiste osebe, ki imajo dovoljenje in se morajo s temi podatki seznaniti zaradi opravljanja funkcije ali delovnih nalog. ZTP tudi določa, da nihče ne sme dobiti tajnega podatka prej in v večjem obsegu, kot je to potrebno za opravljanje njegovih delovnih nalog ali funkcije.

Da bi bilo zagotovljeno zakonito in varno obravnavanje tajnih podatkov, ZTP določa, da morajo vsi organi in organizacije vzpostaviti sistem postopkov in ukrepov varovanja tajnih podatkov, ki ustreza določeni stopnji tajnosti in onemogoča njihovo razkritje nepoklicanim osebam. Varovanje tajnih podatkov obsega:

 • postopke in ukrepe v zvezi z osebami, ki imajo dostop do tajnih podatkov;
 • seznanitev uporabnikov z ukrepi in postopki varovanja tajnih podatkov;
 • način označevanja stopenj tajnosti ter varovanje dokumentov in medijev, ki vsebujejo tajne podatke;
 • fizične, organizacijske in tehnične ukrepe varovanja prostorov, v katerih se obravnavajo tajni podatki, ter opreme, s katero se obravnavajo tajni podatki;
 • postopke in ukrepe varnega prenosa, razmnoževanja, hrambe in uničenja tajnih podatkov;
 • varovanje komunikacijske in informacijske infrastrukture, s katero se obravnavajo tajni podatki;
 • kontrolo in evidentiranje dostopov do tajnih podatkov ter posredovanja teh podatkov;
 • postopke in ukrepe v primeru varnostnih incidentov in drugih oblik ogrožanja zaupnosti, celovitosti in dostopnosti tajnih podatkov ter
 • nadzor nad obravnavanjem in varovanjem tajnih podatkov.

V podjetju Ainigma vam pri varovanju tajnih podatkov lahko pomagamo tako, da:

 • izvedemo predpisano osnovno ali dodatno usposabljanje za obravnavo in varovanje tajnih podatkov, ki je pogoj za pridobitev oziroma ohranitev dovoljenj vaših zaposlenih in drugih sodelavcev za dostop do tajnih podatkov;
 • izvedemo usposabljanje in izpopolnjevanje za varovanje tajnih podatkov, prilagojeno posebnim zahtevam vašega poslovanja oziroma posebnim zahtevam določenih kategorij vaših zaposlenih in drugih sodelavcev, ki sodelujejo pri obravnavanju tajnih podatkov;
 • vam pripravimo vse potrebno za določitev upravnega ali varnostnega območja;
 • vam izdelamo ali pomagamo izdelati načrt varovanja tajnih podatkov, s katerim glede na stopnjo tajnosti podatkov in oceno ogroženosti v skladu s predpisi uredite fizične, organizacijske in tehnične ukrepe ter postopke za varovanje tajnih podatkov v upravnem oziroma varnostnem območju I. ali II. stopnje;
 • za vas izpeljemo projekt izgradnje oziroma adaptacije ter opremljanja upravnega ali varnostnega območja s predpisano varnostnotehnično opremo;
 • vam organiziramo izvedbo protiprisluškovalnih pregledov ali protiprisluškovalne zaščite prostorov, naprav in sistemov, v okviru katerih se obravnavajo tajni podatki;
 • vam svetujemo pri izpolnitvi pogojev, ki jih pri oddaji javnih naročil ali naročil zaupne narave organov Republike Slovenije ali organov drugih držav, članic EU oziroma Zveze NATO, ali organov teh dveh asocijacij, v okviru katerih bodo pri izvajanju pogodbenih del obravnavani tajni podatki, zahtevajo naročniki.
Pošljite poizvedbo