Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja

Marjan Antončič je nastopil na mednarodni konferenci Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, ki jo je organiziral Pokrajinski arhiv Maribor. V prispevku z naslovom “Vzorčna notranja pravila: o čem pravzaprav govorimo?” je predstavil aktualno normativno ureditev (ZVDAGA-A) sprejemanja in potrjevanja notranjih pravil za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki. Posebno pozornost je namenil povezavi med potrjenimi notranjimi pravili in pravno domnevo o enakosti enote zajetega gradiva enoti izvirnega gradiva. Izpostavil je nekatere dileme in nejasnosti ureditve privzetja vzorčnih notranjih pravil, ki so jih za svoje potrebe ali za širšo uporabo pripravile druge istovrstne osebe. Prispevek je dostopen na: http://www.pokarh-mb.si/uploaded/datoteke/Radenci/radenci_2016/465-480_antoncic_2016.pdf

2018-09-26T16:15:51+00:00